Leave a comment

TCDD görevde yükselme sınavı 30 Aralıkta

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı , TCDD görevde yükselme sınavı 30 Aralıkta

TCDD görevde yükselme sınavı SINAV BAŞVURUSU

Adaylar başvurularını TCDD’ye yapacaklardır.

SINAV YERİ: ANKARA
SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ: ” Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 30 Aralık 2012, Pazar günü, saat10.00’da yapılacaktır.

SINAV UYGULAMASI
” Görevde Yükselme Sınavı 75 soruluk çoktan seçmeli(dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.
” Görevde Yükselme Sınavı 90 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.
” Unvan Değişikliği Sınavı 50 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden olu?an A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.
” Unvan Değişikliği Sınavı 75 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.
” Adaylar, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile sınava gireceklerdir.
” Özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar ile yanlarında cep telefonu bulunan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.
” Adaylar, “Sınav Giriş Belgesi”ni, 21 Aralık 2012 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecektir.
” Sınav soru ve cevap anahtarları 02 Ocak 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://www.tcdd.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.
” Adayların sınav sonuç bilgileri 18 Ocak 2013 tarihinde TCDD’ye teslim edilecek, aynı gün http://www.meb.gov.tr ve http://www.tcdd.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

SINAV UYGULAMA DUYURUSU

” Sınav binasında sigara içenler hakkında ilgili kanun gereğince işlem yapılacaktır.

ÖZÜRLÜ ADAYLAR SINAV UYGULAMASI

Sınava ba?vuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında YEĞİTEK tarafından tedbir alınmasınıgerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun veya adayın özür durumunun resmî olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha hâlinde adayın TCDD’ye 30 Kasım 2012 tarihine kadar teslim etmesi gerekmektedir.

Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır. Sınavla ilgili yapılacak duyurularda bu husus belirtilecektir.

SINAV KONULARI
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işletmesi Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme sınavında uygulanacak sınav soru kitapçığında yer alacak 75 sorunun % 40’ı (30 soru) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından a?ağıda belirtilen konulardan hazırlanacaktır.

A. T.C Anayasası (I. Genel Esaslar, II. Temel Hak ve Ödevler, III. Devletin Temel Organları),
B. Atatürk ilkeleri ve inkılâp Tarihi, Ulusal Güvenlik
C. Devlet Teşkilatı ile ilgili Mevzuat
D. 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili Mevzuat,
E. Türkçe, Dilbilgisi ve Yazışmayla ilgili Kurallar
F. Halkla ilişkiler
G. Etik Davranış ilkeleri
Unvan Değişikliği sınavında uygulanacak sınav soru kitapçığında yer alacak 50 soru ise, TCDD tarafından hazırlanacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme grup numaraları tabloda belirtildiği gibidir.
Görevde Yükselme
Grup Nu Grup Adı
1 Trafik Kontrolörü
2 İstasyon Şefi
3 Yol Sürveyanı
4 Tesisler Sürveyanı
5 Ambar Saymanı

Unvan Değişikliği
Grup Nu Grup Adı
6 Mühendis

” Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzerinde puan alanlar ba?arılı sayılacaktır ve ba?arı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Sınavda yer alacak her soru puan olarak e?it ağırlığa sahiptir.

” Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru ?ıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

” Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’ in “14 üncü maddesinin ikinci paragrafında belirtildiği gibi ” Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde be?inden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.” hükmü gereğince değerlendirilecektir.

İLETİŞİM ve DUYURU
Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve ileti?im için adaylar, MEB iletişim Merkezi “Alo 147″ numaralı telefonundan yararlanabilecektir.

SINAV İTİRAZLARI

” Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına ili?kin itirazlarını soru ve cevap anahtarınınhttp://www.meb.gov.tr ve http://www.tcdd.gov.tr internet adreslerinde yayımlandıktan sonra en geç 3 (üç) i? günü içerisinde, sınav sonucuna ili?kin itirazlarını ise sonucun adaya duyurulmasından itibaren en geç 5 (be?) i? günü içerisinde TCDD’ye yapacaklardır.

” Adaylar, YEĞİTEK tarafından sorulacak sorulara itiraz başvurularını YEĞ?TEK Döner Sermaye işletmesinin T.C. Ziraat Bankası şubesi Be?evler/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 10 TL (On TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

” Banka dekontu, TC kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

” Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında sorulacak “Görev Alanları ve Atama Yapılacak Görevin Niteliği” ile ilgili konulara ait görevde yükselme sınavındaki (%60’lık dilim) 45 (kırkbeş) soru ile unvan değişikliği sınavında sorulacak 50 (elli) sorunun tamamına ili?kin itirazları TCDD inceleyip sonuçlandıracaktır.

İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara TCDD tarafından bildirilecektir.
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Kaynak : Memmurlar.net

Advertisements

0 comments on “TCDD görevde yükselme sınavı 30 Aralıkta

  1. […] TCDD görevde yükselme sınavı 30 AralıktaTürkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı , TCDD görevde yükselme sınavı 30 Aralıkta TCDD görevde yükselme sınavı SINAV BAŞVURUSU Adaylar başvurularını TCDD’ye yapacaklardır. SINAV YERİ: ANKARA SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ… […]

  2. […] TCDD görevde yükselme sınavı 30 AralıktaTürkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı , TCDD görevde yükselme sınavı 30 Aralıkta TCDD görevde yükselme sınavı SINAV BAŞVURUSU Adaylar başvurularını TCDD’ye yapacaklardır. SINAV YERİ: ANKARA SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ… […]

  3. […] TCDD görevde yükselme sınavı 30 AralıktaTürkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı , TCDD görevde yükselme sınavı 30 Aralıkta TCDD görevde yükselme sınavı SINAV BAŞVURUSU Adaylar başvurularını TCDD’ye yapacaklardır. SINAV YERİ: ANKARA SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ… […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: